2.2. De fire hovedparametre

Ved større it-ændringer foretages strategiske overvejelser, som kan opdeles i afvejning af ændringens indflydelse på fire parametre:

  1. Sikkerhed,

  2. økonomi,

  3. effektivitet,

  4. drift.

Alle har de betydning for virksomhedens overlevelse, men det er uafhængige størrelser, den ene kan godt ændre sig uden at den anden gør det:

It-ændringer har tidligere været benyttet som påskud til organisatoriske ændringer. I en situation, hvor man går fra kartoteksskabe til on-line adgang til databaser, er der tale om så stor funktionsændring, at det kan begrunde mindre organisatoriske omlægninger, såsom nedlæggelse af en kartoteksafdeling, administration af brugere med adgang til on-line service m.v.; så store ændringer forekommer knap så hyppigt i dag, selv om især produktionsstyring mange steder stadig foregår manuelt og semi-manuelt.

Nye it-anskaffelser vil i dag oftest være til erstatning for ældre. I så tilfælde er det et krav, at en ændring i it-strategi ikke må kunne mærkes, at servicen ikke må påvirkes, med mindre der er specielle nye it-funktioner, som skal køres ind, eller andre, som skal udgå.

Når it-ændringer indføres i en virksomhed, vil det være en fordel for alle berørte parter, hvis ændringen foregår efter en nøje fastlagt plan, som tager hensyn til både virksomhedens organisation og forretningsgange. Til dette formål findes der en række ændringsstrategier, som man med fordel kan tage i anvendelse allerede på planlægningsstadiet.