4.7. Appendiks

Her finder du en oversigt over de vigtigste klasser og deres vigtigste metoder. På siden http://java.sun.com/products/jdk/1.2/docs/api/index.html findes en komplet oversigt.

Nogle af metoderne er markeret med:

4.7.1. Point

Point repræsenterer et punkt med en x- og y-koordinat.

java.awt.Point - punkter med en x- og y-koordinat - skal importeres med import java.awt.*;

Variabler

int x x-koordinaten

int y y-koordinaten

Konstruktører

Point()

Opretter et punkt i (0,0).

Point(int x, int y)Opretter et punkt i (x,y).

Point(Point p)Opretter et punkt med samme (x,y)-koordinater som p.

Metoder

void move(int x, int y)Sætter punktets koordinater.

void translate(int x, int y)Rykker punktets koordinater relativt i forhold til, hvor det er.

double distance(Point etAndetPunkt) JDK1.2 Giver afstanden fra punktet til etAndetPunkt.

boolean equals(Object obj)Undersøger, om punktet har samme koordinater som obj. Returnerer true, hvis det er tilfældet, og false, hvis obj ikke er et punkt, eller hvis det har andre koordinater.

String toString()giver en strengrepræsentation af punktet med (x,y)-koordinater, f.eks. java.awt.Point[x=0,y=0]

4.7.2. Rectangle

Rectangle repræsenterer et todimensionalt rektangel.

java.awt.Rectangle - todimensionalt rektangel - skal importeres med import java.awt.*;

Variabler

int x x-koordinat på øverste venstre hjørne

int y y-koordinat på øverste venstre hjørne

int width bredden

int height højden

Konstruktører

Rectangle()opretter et rektangel i (0,0), hvis bredde og højde er 0.

Rectangle(int bredde, int højde)opretter et rektangel i (0,0) med den angivne bredde og højde.

Rectangle(int x, int y, int bredde, int højde)opretter et rektangel i (x,y) med den angivne bredde og højde.

Rectangle(Point p)opretter et rektangel i p, hvis bredde og højde er 0.

Metoder

void add (Point p) udvider rektanglet sådan, at det også omfatter punktet p.

void translate (int x, int y)rykker rektanglets koordinater relativt i forhold til, hvor det er.

boolean contains (Point p)returnerer true, hvis p er inden for rektanglet, ellers false.

boolean intersects (Rectangle r)returnerer true, hvis rektanglet og r overlapper.

Rectangle intersection (Rectangle r)undersøger overlappet (fællesmængden, snitmængden) mellem rektanglet og r, og returnerer et, rektangel der repræsenterer det fælles overlap.

Rectangle union(Rectangle r)returnerer et rektangel, der repræsenterer foreningsmængden, dvs. det mindste rektangel, der indeholder både r og dette rektangel.

boolean equals(Object obj)Undersøger, om rektanglet har samme koordinater og mål som obj. Returnerer true, hvis det er tilfældet, og false, hvis obj ikke er et rektangel, eller hvis det har andre koordinater eller mål.

String toString()giver en strengrepræsentation af rektanglet med (x,y)-koordinater og mål.

4.7.3. String

Strenge er specielle ved, at de ikke kan ændres, når de først er oprettet.

java.lang.String - tekststrenge

char charAt (int indeks)returnerer tegnet på det angivne indeks. Indeks tæller fra 0.

String replace (char gammeltTegn, char nytTegn) returnerer en ny streng, som er identisk med denne streng, bortset fra at alle forekomster af gammeltTegn er erstattet med nytTegn.

String substring (int startindeks)Returnerer en ny streng, som er en del af denne streng. Delstrengen starter ved startindeks og går til slutningen.

String substring (int startindeks, int slutindeks)Returnerer en ny streng, som er en del af denne streng. Delstrengen starter ved startindeks og slutter ved slutindeks (til og med slutindeks-1).

String toLowerCase ()returnerer en ny streng, som er identisk med denne streng, bortset fra at alle store bogstaver er erstattet med små.

String toUpperCase ()returnerer en ny streng, som er identisk med denne streng, bortset fra at alle små bogstaver er erstattet med store.

String trim ()returnerer en ny streng, som er identisk med denne streng, bortset fra at alle blanktegn, tabulatortegn, linjeskift etc. er fjernet fra begge ender af strengen.

int length ()returnerer længden af (antal tegn i) strengen.

int indexOf (String str)returnerer indekset på den første forekomst af str som delstreng. Hvis str ikke er en delstreng, returneres -1.

int lastIndexOf (String str)returnerer indekset på den sidste forekomst af str som delstreng. Hvis str ikke er en delstreng, returneres -1.

boolean startsWith (String str)returnerer sand, hvis denne streng starter med de samme tegn som str, ellers falsk.

boolean endsWith (String str)returnerer sand, hvis denne streng slutter med de samme tegn som str, ellers falsk.

boolean equals (String str)returnerer sand, hvis denne streng har samme indhold som str, ellers falsk.

boolean equalsIgnoreCase (String str)returnerer sand, hvis denne streng har samme indhold som str, ellers falsk. Der skelnes ikke mellem store og små bogstaver.

To strenge s1 og s2 sammenlignes ved at kalde s1.equals(s2), ikke med s1==s2 (der sammenligner objektreferencer).

4.7.4. Specialtegn i strenge

Visse tegn kan man ikke skrive direkte i tekststrenge i kildeteksten. De står opført herunder:

Tabel 4-1. Java

Ønsket tegn I kildeteksten skrives
Tabulator \t
Linjeskift (eng.: newline) \n
Vognretur (eng.: carriage return). Bruges sjældent \r
Bak (eng.: backspace). Bruges sjældent \b
Anførelsestegn " \"
Apostrof ' \'
En bagstreg \ (eng.: backslash) \\
Unikode-tegn nummer XXXX \uXXXX

Unikode-tegn skrives som fire hexadecimale cifre (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F). F.eks. kan de græske bogstaver findes på "\u0390" til "\u03F3" (det græske pi skrives med "\u03C0"), og de kyrilliske tegn findes fra "\u0400" til "\u047F". Unikode-tegntabellen kan findes på http://unicode.org

Eksempler:

System.out.println("Jacob\n\n\n\tNordfaaa\b\blk");
Jacob

  Nordfalk
System.out.println("\t\"At være eller ikke være\n\tdet er spørgsmålet.\"");
System.out.println("\t\t\t\t\t\t\t\t\t\tShakespeare");
 "At være eller ikke være
 det er spørgsmålet."
          Shakespeare

4.7.4.1. Date

Date repræsenterer en tid, dvs. en dato og et klokkeslæt.

java.util.Date - et tidspunkt - skal importeres med import java.util.*;

Konstruktører

Date ()opretter et Date-objekt, som repræsenterer tidspunktet, da det blev oprettet, målt i millisekunder.

Date (long tid_i_millisekunder)opretter et Date-objekt, som repræsenterer et tidspunkt, der er tid_i_millisekunder efter 1. januar 1970 kl 00:00:00 GMT.

Date (int år, int måned, int dag, int timer, int minutter) (frarådes)opretter et Date-objekt med det givne tidspunkt. Bemærk, at år regnes fra år 1900 (1997 svarer til år=97), og måned regnes fra 0. (januar svarer til måned=0).

Date (String dato) (frarådes)opretter et Date-objekt, som repræsenterer det tidspunkt, dato indeholder.

Metoder

long getTime ()returnerer antal millisekunder siden 1. januar 1970 kl. 00:00:00 GMT repræsenteret af dette Date-objekt.

void setTime (long tid_i_millisekunder)ændrer dette Date-objekt til at repræsentere et tidspunkt, der er tid_i_millisekunder efter 1. januar 1970 kl 00:00:00 GMT.

boolean after (Date hvornår)undersøger, om denne dato er efter hvornår-datoen.

boolean before (Date hvornår)undersøger, om denne dato er før hvornår-datoen.

String toString ()returnerer en strengrepræsentation af formen: ugedag mm dd tt:mm:ss åååå (f.eks. Man 5. juli 15:23:18 2000). Denne metode kaldes automatisk, hvis man forsøger at lægge en dato sammen med en streng med +-operatoren.

int getDate () (frarådes)returnerer dagen i måneden repræsenteret af dette objekt.

void setDate (int dag). (frarådes)ændrer dagen i måneden til dag på dette objekt. Sættes den til en dag uden for denne måned, ændres måneden tilsvarende. ... tilsvarende med getYear(), setYear(), getMonth(), setMonth(), getHours(), setHours(), getMinutes(), setMinutes(), getSeconds() og setSeconds(). (frarådes)

(frarådes): Disse metoder blev frarådet fra JDK version 1.1, fordi de ikke understøtter andre kalendre end det gregorianske kalendersystem der bruges i den vestlige verden. Det betyder dog ikke det store for europæiske programmer.

4.7.4.2. Vector

Vector er en liste af andre objekter.

java.util.Vector - en liste af objekter - skal importeres med import java.util.*;

Konstruktører

Vector ()opretter en tom Vector.

Metoder

void addElement( objekt )føjer objekt til vektoren. objekt kan være et vilkårligt objekt (men ikke en simpel type).

void insertElementAt( objekt, int indeks )indsætter objekt i vektoren lige før plads nummer indeks.

void removeElementAt( int indeks )sletter objektet på plads nummer indeks.

boolean isEmpty()returnerer sand, hvis vektoren er tom (indeholder 0 elementer).

int size()returnerer antallet af elementer.

Object elementAt (int indeks)returnerer en reference til objektet på plads nummer indeks. Husk at lave en typekonvertering af referencen til den rigtige klasse, før du bruger resultatet.

boolean contains( objekt )returnerer sand, hvis objekt findes i vektoren.

int indexOf( objekt )returnerer indekset på første forekomst af objekt i vektoren. Hvis den ikke findes, returneres -1.

Enumeration elements()giver en opremsning (eng.: enumeration) af elementerne.

String toString ()returnerer vektorens indhold som en streng. Dette sker ved at konvertere hver af elementerne til en streng.