3.2. Skaffa fram rådatat

Vi utgår från att vi har PostgreSQL körande, med möjlighet att koppla upp via TCP/IP. Vi har endast 2 tabeller tills vidare, skapade så här:

    create table master (
     m_id integer,
     some_data char(20),
     primary key (m_id));

    create table slave (
     m_id integer,
     s_id integer,
     some_other_data char(30),
     primary key (m_id, s_id),
     foreign key (m_id) references master (m_id));
   
Vi ska nu få till en fil med detta useende:
   <Tables>
    <Table>
     <Name>
     <Keys>
      <Key>
       <Name>
       <IsPrimary>
       <IsUnique>
       <Definition>
      </Key>
     <Keys>
     .
     .
     <Relations>
     </Relations>
     .
     .
     <Fields>
      <Fielddesc>
       <Name>
       <Type>
       <NotNull>
       <HasDef>
       <FieldNum>
      </Fielddesc>
     </Fields>
     .
     .
    </Table>
    .
    .
    </Tables>
   
Vi bryr oss inte om relationerna i detta exempel.

Ett sätt att få fram detta utseende är att köra detta tcl-skript. Vi kör det genom att skicka stdout till tables.xml. Databasen vi skall dokumentera heter bnl. Se till att skriptet är exekverbart.

    
[bnl@della source]$make_tables.tcl bnl > tables.xml
  
# ExtractDefinition :
# Get the description of tables in database provided
# as first argument to the script, in XML format, to stdout
# Björn Lundin 2003-06-21

#!/bin/sh
# \
exec pgtclsh $0 $*

proc getFields {Connection The_Table} {
    set Fields {}
    set res [pg_exec $Connection \
     "SELECT a.attname, \
       pg_catalog.format_type(a.atttypid, a.atttypmod), \
       a.attnotnull, a.atthasdef, a.attnum \
      FROM pg_catalog.pg_attribute a \
      WHERE a.attrelid = (select relfilenode from pg_catalog.pg_class \
                where relname = '$The_Table') \
      AND a.attnum > 0 AND NOT a.attisdropped \
      ORDER BY a.attnum"]
    set ntups [pg_result $res -numTuples]
    for {set i 0} {$i < $ntups} {incr i} {
      lappend Fielddata [pg_result $res -getTuple $i]
    }
    puts "  <Fields>"
    foreach Field $Fielddata {
     puts "   <Fielddesc>"
     puts "    <Name>[lindex $Field 0]</Name>"
     puts "    <Type>[lindex $Field 1]</Type>"
     puts "    <NotNull>[lindex $Field 2]</NotNull>"
     puts "    <HasDef>[lindex $Field 3]</HasDef>"
     puts "    <FieldNum>[lindex $Field 4]</FieldNum>"
     puts "   </Fielddesc>"
    }
    puts "  <Fields>"
    pg_result $res -clear
}

proc getKeys {Connection The_Table} {
    set Fields {}
    set res [pg_exec $Connection \
     "SELECT c2.relname, i.indisprimary, i.indisunique, \
         pg_catalog.pg_get_indexdef(i.indexrelid) \
      FROM pg_catalog.pg_class c, pg_catalog.pg_class c2, pg_catalog.pg_index i \
      WHERE c.oid = (select relfilenode from pg_catalog.pg_class \
                where relname = '$The_Table') \
      AND c.oid = i.indrelid AND i.indexrelid = c2.oid \
      ORDER BY i.indisprimary DESC, i.indisunique DESC, c2.relname"]
    set ntups [pg_result $res -numTuples]
    for {set i 0} {$i < $ntups} {incr i} {
      lappend Keydata [pg_result $res -getTuple $i]
    }
    puts "  <Keys>"
    foreach Key $Keydata {
     puts "   <Key>"
     puts "    <Name>[lindex $Key 0]</Name>"
     puts "    <IsPrimary>[lindex $Key 1]</IsPrimary>"
     puts "    <IsUnique>[lindex $Key 2]</IsUnique>"
     puts "    <Definition>[lindex $Key 3]</Definition>"
     puts "   </Key>"
   }
   puts "  </Keys>"
   pg_result $res -clear
}

proc getRelations {Connection The_Table} {
    puts "  <Relations>"
    puts "  </Relations>"
}


proc ExtractDefinition { db {host "localhost"} {port "5432"} } {
  set conn [pg_connect $db -host $host -port $port]
  #Put all tables in list
  set res [pg_exec $conn \
  "SELECT c.relname as Name \
   FROM pg_catalog.pg_class c \
    LEFT JOIN pg_catalog.pg_user u ON u.usesysid = c.relowner \
    LEFT JOIN pg_catalog.pg_namespace n ON n.oid = c.relnamespace \
   WHERE c.relkind ='r' \
    AND n.nspname NOT IN ('pg_catalog', 'pg_toast') \
    AND pg_catalog.pg_table_is_visible(c.oid) \
   ORDER BY c.relname"]
  set ntups [pg_result $res -numTuples]
  for {set i 0} {$i < $ntups} {incr i} {
    lappend Tables [pg_result $res -getTuple $i]
  }
  pg_result $res -clear

  puts "<Tables>"
  foreach Table $Tables {
    puts " <Table>"
    puts "  <Name>$Table</Name>"
  #For each table put keys
    getKeys $conn $Table
  #For each table put relations (implemented as dummy)
    getRelations $conn $Table
  #For each table put fields
    getFields $conn $Table
    puts " </Table>"
  }
  puts "</Tables>"

  pg_disconnect $conn
  return ""
}

#Main
ExtractDefinition [lindex $argv 0]